Kevin & Sarah

Kevin & Sarah

Blog

¢Ì

Tuesday, June 10, 201406/10/2014

Forgetfulness

Sarah recently found a stack of unsent thank you notes from a baby shower thrown for her when she was…

F

Friday, June 6, 201406/06/2014

Missing TV peeps…

Justin Timberlake tweeted yesterday, “Question: Does anyone else legitimately miss Walter White and Jesse Pinkman? It can’t just be me, right?”…

KS_EMailFix_Generic

Thursday, June 5, 201406/05/2014

Email Fix

A listener writes us, “How do you go on living after losing a child?” Her son was only 13 when he…

pool_moms

Wednesday, June 4, 201406/04/2014

Ask-A-Doc

Secondary Drowning

mom_baby

Wednesday, June 4, 201406/04/2014

You know you’re a mom when ____________.

–You pee a little every time you sneeze, cough, laugh, etc…. –After a long day, you undress and discover a…

mixing_bowl

Monday, June 2, 201406/02/2014

Food Fails

Kevin’s youngest meant to put cinnamon on a piece of bread with peanut butter and honey (YUM, by the way!)……

oreos

Friday, May 30, 201405/30/2014

Dinner not dinner.

Have you ever eaten something for dinner that wasn’t dinner? Like a whole bag of M&Ms (Sarah!) or 5 lbs.…

baby_feet

Thursday, May 29, 201405/29/2014

Labor and Delivery

A new survey shows that 4 out of 5 women listen to music during baby delivery. Not for Sarah. It…

junk_food

Wednesday, May 28, 201405/28/2014

Ask-A-Doc

Diet soda and weight loss.

suitcase

Wednesday, May 28, 201405/28/2014

What would YOU pay for?

Talking about this article this morning and it got us thinking that if we had the means, what would we…

Latest Podcasts

film_and_reels

Chuck the Movie Guy

Check out Chuck’s review of some of this weekend’s new movies!

c

Mix Weekend Picks

Every Thursday at 7:50 AM, Mom-in-Chief Laura from chambanamoms.com tells us what’s fun and family-friendly in the Champaign-Urbana area that’s…

wart

Ask-A-Doc

Warts and duct tape. Click below to listen!

weird_al

Weird Al

Weird Al Yankovic chatted with us about his new album and how he got a degree in architecture. (Yes. You…

Fireworks

Ask-A-Doc

Fireworks safety.